โรงเรียนสุจริต (ITA)
การประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย (OIT)


โรงเรียนวัดโนนเหล็ก(อุทัยประชาสรรค์)

      แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

O17 : e-Service

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส


ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร


ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต


คู่มือ ITA 2563                           

Comments