วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

             วิสัยทัศน์

พัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับก่อนประถมและประถมศึกษา  ให้นักเรียนมีคุณธรรม  นำความรู้  เรียนรู้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา         ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในด้านการบริหารจัดการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญาโรงเรียน

จัดการศึกษา พัฒนาคุณภาพตามความเหมาะสมและความสามารถของผู้เรียน


 คำขวัญของโรงเรียน

  มีคุณธรรมนำความรู้  สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน


อัตลักษณ์โรงเรียน

                             รักษ์ดี  มีวินัย  ใฝ่รู้  อยู่อย่างพอเพียง

 

 เอกลักษณ์โรงเรียน

          การแปรรูปสมุนไพรไทยในท้องถิ่น(ดอกอัญชัน)

 

  สีประจำโรงเรียน

 สีเหลือง ม่วง