ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน ณ  วันที่ 29 มกราคม 2563

 ระดับชั้น             ชาย หญิง รวม หมายเหตุ
 อนุบาลปีที่ 2 0  1 1 
 อนุบาลปีที่ 3 7 4 11 
 รวมอนุบาล     7 5 12 
 ประถมศึกษาปีที่ 1 5 1 6 
 ประถมศึกษาปีที่ 2 1 3 4 
 ประถมศึกษาปีที่ 3 3 0 3 
 ประถมศึกษาปีที่ 4 2 6 8 
 ประถมศึกษาปีที่ 5 6 1 7 
 ประถมศึกษาปีที่ 6 4 6 10 
 รวมประถม21 17 38 
 รวมทั้งหมด28 22 50 
    


Comments