ประวัติสถานศึกษา

 ประวัติโรงเรียน พอสังเขป


         โรงเรียนวัดโนนเหล็ก(อุทัยประชาสรรค์)ก่อตั้ง เมื่อ ปี พ.ศ. 2454  โดยนายอำเภอ ดำรงอยู่ได้ด้วย      เงินบำรุงการศึกษา 

             ปี พ.ศ. 2464    อาศัยศาลาการเปรียญวัดโนนเหล็กเป็นสถานที่เล่าเรียนโดยได้รับความอุปการะ จาก 

               พระสมุห์จิ๋ว อินทสุวรรณโณ เจ้าอาวาสวัดเนินเหล็ก  

ปี พ.ศ. 2464    นายสังวาลย์  มุนีเวช  เป็นครูใหญ่  เปิดดำเนินการสอนตั้งแต่ชั้น ป.1-ป.3

ปี พ.ศ. 2466 – 2467  เปิดเรียนถึงชั้น ป.4 และชั้นเรียนเตรียมอีกหนึ่งชั้น

ปี พ.ศ. 2482   ประชาชนชาวตำบลโนนเหล็กร่วมกันสละทรัพย์สมทบกับเงินบำรุงการศึกษา  ดำเนินการ                            ก่อสร้างอาคารเรียนเอกเทศถาวรแบบ  ป 1 (ใต้ถุนโปร่ง) ขนาด 8 Í 24  เมตร ใช้เป็นสถาน                        ศึกษา 

ปี พ.ศ. 2501  ได้งบประมาณ  25,000 บาท และเงินบำรุงพื้นที่  66,000 บาท ก่อสร้างอาคารแบบ ป2 ข  6                     ห้องเรียนรวมก่อสร้าง 240,000  บาท โรงเรียนจัดการศึกษาตามหลักสูตรประถมศึกษา

ปี พ.ศ. 2517  ได้งบประมาณ 240,000 บาท จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป 1 ข                 ขนาด 9*36 เมตร ขนาด  4  ห้องเรียนใช้เป็นสถานที่เรียน    ชั้น ป.1 - ป. 4  

ปี พ.ศ. 2516   ได้งบประมาณ 28,000 บาท จากหน่วยงานอื่น สร้างโรงอาหารถาวร พื้นที่ 6  Í 10  เมตร ใช้                   เป็นที่รับประทานอาหารกลางวันนักเรียน

ปี พ.ศ. 2520 เปิดเรียนชั้น ป.5-ป. 6  มีครูทั้งสิ้น 6 คนทำการสอนจริง 5 คน  ศึกษาต่อ 1 คน มีภารโรง 1 คน             นักเรียน 160  คน

ปี พ.ศ. 2521 ได้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นเงิน 358,900  บาท สร้างอาคารแบบ ป 1 ข            ขนาด  9 * 36  เมตร จำนวน 4 ห้องเรียน  เปิดชั้นเด็กเล็ก 1 ห้อง

ปี  พ.ศ. 2527   ได้งบประมาณ 310,000 บาท จากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ                      ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ  สปช  202/26  ขนาด  10 Í 12  เมตร ใช้เป็นสถานที่จัด                        กิจกรรมการเรียนการสอน

ปี พ.ศ. 2552    ใช้งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบ  สปช  202/26  จำนวน                 56,500 บาท  เป็นอาคารส่งเสริมคุณธรรมฯ

ปี  พ.ศ. 2553   ได้งบประมาณ  100,000 บาท จากแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555:SP2ประจำ                              ปีงบประมาณ 2553 โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนขนาด                    เล็กสู่ศูนย์การเรียนรู้คุณภาพ รายการปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุดโรงเรียนพร้อมครุภัณฑ์ 

ปี  พ.ศ. 2553   ได้งบประมาณ  92,210 บาท จากแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555:SP2 ประจำ                               ปีงบประมาณ 2553 โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนขนาด                   เล็กสู่ศูนย์การเรียนรู้คุณภาพ รายการพัฒนาปรับสภาพแวดล้อมโรงเรียน 

ปี พ.ศ. 2554    ใช้งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนซ่อมแซม(ทาสี)อาคารอเนกประสงค์ แบบ  สปช  202/26                   จำนวน 14,450 บาท   

ปี  พ.ศ. 2554   ได้งบประมาณ  50,000 บาท จาก โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการ               ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (โรงเรียนดีประจำตำบล) เปลี่ยนบันไดทั้งสองอาคาร 

ปี  พ.ศ. 2554   ได้งบประมาณ 10,000 บาท จาก แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตผู้จบ             การศึกษาก่อนประถมศึกษา กิจกรรมการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา เพื่อปรับปรุงสนาม เด็กเล่น 

ปี พ.ศ. 2555    ได้งบประมาณ 70,000 บาท (18 เม.ย. 2555)จาก แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการ               ศึกษา ผลผลิต ที่ 2 งบลงทุน  ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง  รายการปรับปรุง  ซ่อมแซมอาคารเรียนและ             อาคารประกอบที่ชำรุดทรุดโทรม (งานทาสี อาคารเรียน ป 1 ข หลังที่ 1)

ปี  พ.ศ. 2555   ได้งบประมาณ 60,000 บาท (11 พ.ค. 2555)จาก แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ           การศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  กิจกรรมการก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมอาคารเรียน               และสิ่งก่อสร้างสำหรับโรงเรียนปกติ งบลงทุน   ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ( งบแปรญัตติ)รายการค่า               ก่อสร้าง ปรับปรุง  ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม และ                 ประสบอุบัติภัย (งานทาสี อาคารเรียน             ป 1 ข หลังที่ 2) 

ปี  พ.ศ. 2557   ได้งบประมาณ 89,800 บาท (7 ต.ค. 2556)จาก แผนงานสร้างและขยายโอกาสทางการ               ศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  กิจกรรมการก่อสร้าง  ปรับปรุง                     ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างสำหรับโรงเรียน  งบลงทุน  ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (งานถนน               คอนกรีต หน้าอาคาร หลังที่ 1 เทคอนกรีตผสมเสร็จ 210 กก./ตร.ซม. / 180 กก./ตร.ซม. จำนวน 15           ตรม. และงานถนนคอนกรีต หน้าอาคาร หลังที่ 2  เทคอนกรีตผสมเสร็จ 210 กก./ตร.ซม. / 180 กก./           ตร.ซม. จำนวน 11 ตรม.) 

ปี  พ.ศ. 2557   ได้งบประมาณ 66,000 บาท (1 ก.ย. 2557)จาก แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ             การศึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน  งบลงทุน  ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (โรงเรียนดี           ศรีตำบล) (งานรื้อถอน / เปลี่ยนหลังคาโรงอาหาร)

ปี  พ.ศ. 2557   ได้งบประมาณ 75,000 บาท (11 ก.ย. 2557)จาก แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ           การศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน  กิจกรรมขยายผลการศึกษาทางไกลผ่าน                 ดาวเทียม (งบครุภัณฑ์ 70,000  + งบดำเนินงาน 5,000 บาท) จัดซื้อครุภัณฑ์ 4 รายการ และจัดจ้าง           ปรับปรุงระบบสัญญาณทางไกล ให้พร้อมใช้การเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศ ใน           ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ตามนโยบายเร่งรัดพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ของ คสช. และ           กระทรวงศึกษาธิการ

ปี  พ.ศ. 2558   ได้งบประมาณ 644,000 บาท ( 17 สิงหาคม 2558 )จาก แผนงานขยายโอกาสและพัฒนา             คุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  กิจกรรมการก่อสร้างปรับปรุง  ซ่อมแซม อาคาร           เรียน  และสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ  งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าปรับปรุง               อาคารเรียนการศึกษา และสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบภัย (เปลี่ยนหลังคากระเบื้อง               อาคารหลังที่๑ และ ๒ เป็น หลังคาเมนทัลชีส)

ปี  พ.ศ. 2559   ได้งบประมาณ 100,000บาท ( 23  พฤศจิกายน  2558 ) จาก แผนงานบริหาร                            เพื่อรองรับ กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น  งบกลาง  โครงการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ                          เป็นมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ

ปี  พ.ศ. 2560   ได้งบประมาณ 200,000 บาท ( 17  พฤศจิกายน  2559 ) จาก แผนงานพื้นฐานด้านการ                พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมพัฒนา                    คุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจำตำบล งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์)

ปี  พ.ศ. 2560   ได้งบประมาณ 412,200 บาท ( 2  ธันวาคม  2559 ) จาก แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา              และเสริมสร้างศักยภาพคน โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการ              ศึกษาโรงเรียนดีประจำตำบล งบลงทุน (ค่าสิ่งก่อสร้าง)รายการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคาร            ประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น(โรงเรียนดีประจำตำบล)

ปี  พ.ศ. 2560   ได้งบประมาณ 80,000 บาท ( 30 มีนาคม 2560 ) จาก แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ           เสริมสร้างศักยภาพคน โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา           โรงเรียนดีประจำตำบล งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน           การพัฒนาคุณภาพวิชาการ การจัดหาสื่อวัสดุทางวิชาการ เพื่อพัฒนางานอาชีพเด็กมีรายได้ระหว่าง             เรียน

ปี  พ.ศ. 2560   ได้งบประมาณ 14,000 บาท ( 18 พฤษภาคม 2560 ) จาก แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา          และเสริมสร้างศักยภาพคน โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการ              ศึกษาโรงเรียนดีประจำตำบล งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ            พัฒนาคุณภาพวิชาการเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์

             ปี  พ.ศ. 2560   ได้งบประมาณ 16,000 บาท ( 30 พฤษภาคม 2560 ) จาก แผนงานพื้นฐานด้านการ                                  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ                        การศึกษาโรงเรียนดีประจำตำบล งบดำเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน                          การพัฒนาอาชีพเด็กมีรายได้ระหว่างเรียน

โรงเรียนวัดโนนเหล็ก (อุทัยประชาสรรค์) มีที่ดินที่ใช้ประโยชน์  6  ไร่  45  ตารางวา   โดยอาศัยที่วัด  ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดกลุ่มเมืองอุทัยธานี 2

 

สภาพปัจจุบันของโรงเรียน

          โรงเรียนวัดโนนเหล็ก(อุทัยประชาสรรค์)  ตั้งอยู่เลขที่ 45 หมู่ที่  4  ตำบลโนนเหล็ก  อำเภอเมืองอุทัยธานี  จังหวัดอุทัยธานี  รหัสไปรษณีย์ 61000  โทรศัพท์ 056-041-509  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1  เปิดการจัดการศึกษา  ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียนในความรับผิดชอบทั้งสิ้น 49  คน โดยสภาพทั่วไปโรงเรียนวัดโนนเหล็กจะให้บริการทางการศึกษาโดยรับเด็กใน เขตพื้นที่บริการ 6 หมู่บ้าน ได้แก่  หมู่ที่  1  บ้านเก่าโรงช้าง  หมู่ที่  2  บ้านเนินเลียบ   หมู่ที่  3  บ้านหนองไผ่ล้อม  หมู่ที่  4  บ้านเหนือวัด    หมู่ที่  5  บ้านเนินพลับ   และ หมู่ที่  6  บ้านหนองบัว  ดังนั้น สภาพทั่วไปของนักเรียนจึงมี ความหลากหลาย ตามสภาพเศรษฐกิจและอาชีพของผู้ปกครองซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะยากจน   มีอาชีพทางด้านการกสิกรรมเป็นส่วนใหญ่