ข้อมูลบุคลากร

คณะผู้บริหาร

นางฟองจันทร์  กลิ่นสุคนธ์
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานางฟองจันทร์  กลิ่นสุคนธ์
ครูโรงเรียนวัดโนนเหล็ก


นายประยุทธ์  อุทาน
ช่างไฟฟ้า 4


นางสาวอัญชลี  นิลยี่เรือ
พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย


นางสาวสุชาดา  สุวรรณกรณ์
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน