ข้อมูลบุคลากร

คณะผู้บริหาร
นางยุพฎี  กัตติกา
ผู้อำนวยการโรงเรียน


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานายชวลิต  อินทร
ครู โรงเรียนวัดโนนเหล็ก


นางพรรศณชนก  กล้าหาญ
ครู โรงเรียนวัดโนนเหล็ก


นางสาวสุดารัตน์  ประสานศักดิ์
ครู โรงเรียนวัดโนนเหล็ก


นางศรีรัตน์  สุขกิจวิโรจน์
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
นายประยุทธ์  อุทาน
ช่างไฟฟ้า 4
นางสาวอัญชลี  นิลยี่เรือ
พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย


นางสาวสุชาดา  สุวรรณกรณ์
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน