ข้อมูลบุคลากร

คณะผู้บริหารนางฟองจันทร์  กลิ่นสุคนธ์
ครูโรงเรียนวัดโนนเหล็ก รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโนนเหล็ก(อุทัยประชาสรรค์)
หมายเลขโทรศัพท์  081 - 284 3098
E-Mail : fongian385@gmail.com


ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานางฟองจันทร์  กลิ่นสุคนธ์
ครูโรงเรียนวัดโนนเหล็ก


นางกิตติญา  บุญจันทร์
ครูโรงเรียนวัดโนนเหล็ก

นางลำเพย  เขตการณ์
ครูโรงเรียนบ้านหลุมเข้ามิตรภาพที่ 117  ครูช่วยราชการโรงเรียนวัดโนนเหล็ก


นางศรีรัตน์  สุขกิจวิโรจน์
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน


        
      นายประยุทธ์  อุทาน       ช่างไฟฟ้า ช.4

นางสาวอัญชลี  นิลยี่เรือ
พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย
    
นางสาวสุชาดา  สุวรรณกรณ์
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน