ข้อมูลอาคารสถานที่


ข้อมูลอาคารสถานที่ของโรงเรียนวัดโนนเหล็ก
 1. อาคารเรียน แบบ ป1 ข  4 ห้องเรียน  หลังที่ 1  สร้างเมื่อ ปี พ.ศ.2517
 2. อาคารเรียน แบบ ป1 ข  4 ห้องเรียน  หลังที่ 2  สร้างเมื่อ ปี พ.ศ.2521
 3. อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26  สร้างเมื่อ ปี พ.ศ.2527
 4. อาคารอเนกประสงค์ โรงอาหาร-หอประชุม (กศ.) 100/32  สร้างเมื่อ ปี พ.ศ.2519
 5. ส้วม แบบ สปช.601/26  จำนวน 4 ที่  สร้างเมื่อ ปี พ.ศ.2530
 6. ถังเก็บน้ำ แบบ ฝ.30(พิเศษ)  สร้างเมื่อ ปี พ.ศ.2518
 7. ถังเก็บน้ำ แบบ ฝ.30(พิเศษ)  สร้างเมื่อ ปี พ.ศ.2523
 8. ถังเก็บน้ำ แบบ ฝ.30(พิเศษ)  สร้างเมื่อ ปี พ.ศ.2529
 9. สถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูป  สร้างเมื่อ ปี พ.ศ.2529
 10. ถนนคอนกรีต ยาว 50 เมตร/ด้านหน้าอาคารเรียนหลังที่ 2  สร้างเมื่อ ปี พ.ศ.2542
 11. ถนนคอนกรีต ยาว 70 เมตร/ด้านหน้าอาคารเรียนหลังที่ 1  สร้างเมื่อ ปี พ.ศ.2526
 12. สนามกีฬา กว้าง 55 เมตร ยาว 75 เมตร  สร้างเมื่อ ปี พ.ศ.2545
 13. สนามเด็กเล่น กว้าง 10 เมตร  ยาว 12 เมตร  สร้างเมื่อ ปี พ.ศ.2534