คณะกรรมการสถานศึกษา


นายอรุณ  พงษ์โอภาส
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดโนนเหล็ก(อุทัยประชาสรรค์)


                                                                   

                นายอดุลย์  ศรีกิจ                          นายอนันต์  พรมอยู่                         นายสุรศักดิ์  กัตติกา
                ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ                             ผู้แทนผู้ปกครอง                                   ผู้แทนศิษย์เก่า
                       กรรมการ                                          กรรมการ                                             กรรมการ


    
                                              
         
                นายชวลิต  อินทร                        นางจรุญ  คะสันต์                      นายสมนึก  นิลยี่เรือ
                    ผู้แทนครู                           ผู้แทน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               ผู้แทนองค์กรศาสนา
                       กรรมการ                                           กรรมการ                                           กรรมการ


        
                                                             

                                            นายมนัส  นาคธร                          นางยุพฎี  กัตติกา
                                             ผู้แทนองค์กรชุมชน                       ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโนนเหล็ก
                                                  กรรมการ                                   กรรมการและเลขานุการ